7.00-9.00 :: வணக்கம் தமிழ் ஒலி
9.00-10.00 :: காலை பூந்தென்றல்
10.00-10.30 :: காலை பூந்தென்றல்
10.30-11.00 :: காலை பூந்தென்றல்
11.00-12.00 :: சங்கமம்
12.00-13.00 :: குறுக்கெழுத்துப் போட்டி
13.00-13.30 :: அரசியல் ஆய்வு
13.30-14.00 :: செய்திகள்
14.00-14.30 :: விடுமுறை விருப்பம்
14.30-15.00 :: விடுமுறை விருப்பம்
15.00-16.00 :: பாடுவோர் பாடலாம்
16.00-17.00 :: பொது அறிவு
17.00-17.45 :: தேன் மழை
17.45-18.15 :: பிபிசி
18.15-19.00 :: நேயர் நேரம்
19.00-20.00 :: மலேசியா நேரம்
20.00-20.30 :: ராக சாயல்
20.30-21.00 :: நாடகம்
21.00-21.30 :: செய்திகள்
21.30-22.00 :: செய்திகளின் சாரம்
22.00-00.00 :: சமூக மேடை
00.00-07.00 :: தமிழ் திரைப்படப் பாடல்கள்


‘ரி-ஆர்-ரி’ (T.R.T) தமிழ்ஒலி வானொலிக்கு நிதி உதவி செய்ய விரும்புவோர் PAYPAL ஊடாக அனுப்பி வைக்கலாம்.
Donate என்பதனை அழுத்தி அதன் பின்னர் வரும் பக்கத்தில் கேட்கும் விபரங்களை நிரப்பி நிதியினை அனுப்பி வையுங்கள்!