தொடர்புகளுக்கு

France Asie Communauté d’Echange (FACE)
75 Rue Rateau (Apartment. C-7),
93120 La Courneuve,
France.
 
Tel (office) : 0033 148371675
Fax : 0033 148450956
For Live Programs : 0033 148321540
Skype : trttamil
Mail : [email protected]
Website : https://www.tamilolli.com/  
Eutelsat Hotbird (13 degree East):

  • Channel name: TRT Tamil Oli
  • Frequency: 12245
  • Polarization: Horizontal
  • Symbol Rate: 27500
  • Fec: 3/4
  • Broadcasting system: Digital free-to-air