சித்த மருத்துவ நிபுணர் DR . ஜோதிகுமார் அவர்கள் புற்றுநோய் தொடர்பாக

3 Responses

  1. singaravelan

    எனக்கு புற்று நோய்க்கு சித்தா மருத்துவம் பற்றி விளக்கங்கள் தேவை.

  2. geetha

    எனக்கு புற்று நோய்க்கு சித்தா மருத்துவம் பற்றி விளக்கங்கள் தேவை.

  3. Padma.S

    எனக்கு புற்று நோய்க்கு சித்தா மருத்துவம் பற்றி விளக்கங்கள் தேவை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *