தமிழர் புனர் வாழ்வு கழகம் நாடத்திய , உதைப்பந்தாட்ட போட்டியில் கலந்து கொண்ட ஈழவர் விளையாட்டுக் கழகம் உட்பட மேலும் பல விளையாட்டு கழகங்கள் i , மற்றும் போட்டியில் நடுவர்களாக இருந்தவர்கள் மீது தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் விளையாட்டு பிரிவு ஓழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்ததின் நோக்கம் என்ன ? இதற்கான அதிகாரம் உள்ளதா ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *