பசி என்னும் குறுந்திரைப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

posted in: ஒளி | 0

 மிகுந்த கருணையுடன் ஈழத் தமிழ்க் குழந்தைகளை மனதில்கொண்டு எடுத்த குறும்படம். 10 நிமிட நேரத்தில் ஆறாத சோகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது.

Visit us on Youtube:  http://www.youtube.com/trttamiloli

Leave a Reply

Your email address will not be published.