அரசியல் சமூக மேடை

posted in: ஒளி | 0

அரசியல் சமூக மேடையில் கலந்துகொண்டவர் Bharatiya Forward Bloc கட்சியின் மாநில செயலாளர் முருகன் ஜி பசி என்னும் குறுந்திரைப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

title="Click to correct">அவர்கள்.