‘ரி-ஆர்-ரி’ (T.R.T) தமிழ் ஒலியில் புதிய நிகழ்ச்சி “பகுத்தறிவோம்”

இன்று (10.01.09)முதல் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் மாலை 7மணிக்கு

‘ரி-ஆர்-ரி’ (T.R.T) தமிழ் ஒலியில் ஜெர்மனியில் இருந்து வி.சபேசன்    தொகுத்து வழங்கும்

நிகழ்ச்சி “பகுத்தறிவோம்” கேட்கத்தவறாதீர்கள் .

Leave a Reply

Your email address will not be published.