7.00-9.00 :: வணக்கம் தமிழ் ஒலி
9.00-10.00 :: காலை பூந்தென்றல்
10.00-10.30 :: வெள்ளி மலர்
10.30-11.00 :: வெள்ளி மலர்
11.00-12.00 :: தேனும் பாலும்
12.00-13.00 :: முத்து குயில்கள்
13.00-13.30 :: இன்றய  நேயர்
13.30-14.00 :: செய்திகள்
14.00-14.30 :: முத்தாரம்
14.30-15.00 :: சங்கப் பலகை
15.00-16.00 :: புதியதோர் உலகம்
16.00-17.00 :: அவதாரமும் அற்புதமும்
17.00-17.45 :: ஜெர்மனி நேரம்
17.45-18.15 :: பிபிசி
18.15-19.00 :: கதை சொல்லும் நேரம்
19.00-20.00 :: வேரும் தளிரும்
20.00-20.30 :: தேன் மழை
20.30-21.00 :: தேன் மழை
21.00-21.30 :: செய்திகள்
21.30-22.00 :: ஐரோப்பிய வம்
22.00-00.00 :: பாடுவோர் பாடலாம்
00.30-05.00 :: கொண்டாட்டம் (உங்களுக்கு பிடித்த எந்தக்காலபாடல்கனளயும் கொண்டாட்டம் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக நீங்கள் விரும்பிகேக்கலாம்)


‘ரி-ஆர்-ரி’ (T.R.T) தமிழ்ஒலி வானொலிக்கு நிதி உதவி செய்ய விரும்புவோர் PAYPAL ஊடாக அனுப்பி வைக்கலாம்.


Donate என்பதனை அழுத்தி அதன் பின்னர் வரும் பக்கத்தில் கேட்கும் விபரங்களை நிரப்பி நிதியினை அனுப்பி வையுங்கள்!