இலங்கை அகதி விண்ணப்பக் கோரிக்கைகளை மீளாய்வு செய்கிறது சுவிஸ்: நிராகரிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் வாய்ப்பு

Berichte zu den Verhaftungen von zwei Asylsuchenden in Sri Lanka liegen vor Medienmitteilungen, BFM, 26.05.2014 Bern. Im Sommer 2013 wurden zwei abgewiesene Asylsuchende bei ihrer Einreise in Sri Lanka verhaftet. Das Bundesamt für Migration (BFM) reagierte damals umgehend und stoppte … Continued

kanathasan

17.03.2014 24.03.2014 31.03.14 07.04.14 14.04.14 kanathasan 21.04.14 KANATHASAN 28.04.14 KANATHASAN 05.05.14 KANATHASAN 19.05.14 KANATHASAN 02.06.14 KANATHASAN 16.06.14 KANATHASAN 30.06.2014 KANATHASAN 07.07.2014 KANATHASAN 21.07.2014 KANATHASAN 28.07.2014 KANATHASAN 04.08.2014 KANATHASAN 18.08.2014 KANATHASAN 25.08.2014 KANATHASAN 01.09.2014 KANATHASAN 22.09.2014 KANATHASAN 29.09.2014 KANATHASAN 20.10.2014 KANATHASAN … Continued