வன்னியில் காயப்பட்டவர்களின் மற்றும் இறந்தவர்களின் பெயர்விபரம்

19.02.09 அன்று எமக்கு கிடைக்கபட்ட விபரங்களை பெற்றுகொள்ள இங்கே இராணுவச் சிப்பாய் எடுத்த புகைப்படம் திடுக்கிடும் தகவல்

id="10" class=" transl_class" title="Click to correct">அழுத்துங்கள்