வவுனியா அரச புனர்வாழ்வு முகாங்களில் மற்றும் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கபட்ட வன்னி மக்களின் பெயர் விபரம்

17.02.09 அன்று எமக்கு கிடைக்கபட்ட விபரங்கள் இங்கே  அழுத்துங்கள் 
15.02.09 அன்று எமக்கு கிடைக்கபட்ட விபரங்கள்  இங்கே அழுத்துங்கள்   
14.02.09 அன்று எமக்கு கிடைக்கபட்ட விபரங்கள் இங்கே அழுத்துங்கள்
பக்கம்-1 பக்கம்-2 பக்கம்-3 பக்கம்-4 பக்கம்-5
பக்கம்-6 பக்கம்-7 பக்கம்-8 பக்கம்-9 victims-of-slg-atrocity
idps-nov-22-2008 idps-nov-23-2008 idps-nov-24-2008 idps-nov-25-2008 idps-nov-28-2008
idps-nov-29-2008 idps-nov-30-2008

Leave a Reply

Your email address will not be published.