இலங்கை தமிழர்களை மறவாதீர்கள்! -ஹிலாரி ஹிளிண்டனிடம் அவசர வேண்டுகோள்

SRI LANKA NOT FORGOTTEN

Trapped in a deadly conflict between the Sri Lankan government and the Tamil rebels, an estimated 250,000 innocent civilians are in desperate need of help.The U.S., Sri Lanka’s biggest development and military aid donor, has called for protecting “safe zones” for civilians, and a cease-fire to allow food and medical aid–but Sri Lanka has refused, and civilians are under fire from both sides. If the U.S. turns up the pressure now, it could save lives — and we have a chance to urge the Obama administration to do just that.The U.S. State Department has agreed to brief Secretary Hillary Clinton on the number of messages sent about Sri Lanka. If enough of us around the world write in, we can make clear that Sri Lanka’s war is no longer a “forgotten conflict,” and help persuade the U.S. to take action.
அமெரிக்க ராஜாங்க அமைச்சர் ஹிலாரி ஹிளிண்டன் அவர்களுக்கான கோரிக்கை மின் அஞ்சல்.
தயவுசெய்து நீங்களும் கிழே கொடுக்கபட்டிருக்கும் இணைப்பின்  ஊடாக உங்களுக்கு பரிச்சயமான மொழியில் பதிவு செய்யவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.