இராணுவ உத‌வியுட‌‌ன் பெ‌ட்ரோ‌லிய‌ப் பொரு‌ட்க‌ள் ‌வி‌னியோக‌ம்

லா‌ரிக‌ளவேலை ‌நிறு‌த்த‌த்தா‌லஏ‌ற்ப‌ட்டு‌ள்நெரு‌க்கடியை‌சசமா‌‌ளி‌க்க‌க் ‌கிட‌ங்குக‌ளி‌லஇரு‌ந்தபெ‌ட்ரோ‌லிய‌பபொரு‌ட்களை‌ச் ‌சி‌ல்லறை ‌வி‌ற்பனை ‌நிலைய‌ங்களு‌‌க்கு‌ககொ‌ண்டசெ‌ல்லு‌மப‌ணி‌க்கஇராணுவ‌‌த்‌தின‌ரஅழை‌க்க‌ப்படலா‌மஎ‌ன்றகருத‌ப்படு‌கிறது.

ம‌த்‌திஅமை‌ச்சரவை‌சசெயல‌ரே. எ‌ம். ச‌ந்‌திரசேக‌‌ரி‌ன் ‌கீ‌ழஇய‌ங்கு‌மநெரு‌க்கடி ‌நிலை‌சசமா‌ளி‌ப்பு‌ககுழஇ‌ன்றதலைநக‌ரடெ‌ல்‌லி‌யி‌லகூடி, ‌கிட‌ங்குக‌ளி‌லஇரு‌ந்தபெ‌ட்ரோ‌லிய‌பபொரு‌ட்களை‌ச் ‌சி‌ல்லறை ‌வி‌ற்பனை ‌நிலைய‌ங்களு‌க்கு‌ககொ‌ண்டசெ‌ல்லு‌மப‌ணி‌யி‌லஇராணுவ‌த்தஈடுபடு‌த்துவதகு‌றி‌த்தஆலோ‌சி‌த்தது.

இரு‌ந்தாலு‌ம், இ‌ந்நடவடி‌க்கையஇறு‌திக‌ட்டமாமே‌‌ற்கொ‌ள்வதஎ‌ன்று‌ம், அத‌ற்கமு‌ன்ன‌ரலா‌ரி உ‌ரிமையாள‌ர்களை‌சசமா‌ளி‌ப்பதம‌ற்று‌மஎ‌ண்ணை ‌நிறுவஅ‌திகா‌ரிகளை ‌மீ‌ண்டு‌மவேலை‌க்கவர‌ச்செ‌ய்வதஉ‌ள்‌ளி‌ட்ஏனைநடவடி‌க்கைகளமே‌ற்கொ‌ள்வதஎ‌ன்று‌மமுடிவசெ‌ய்ய‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது.

இத‌ற்‌கிடை‌யி‌லபொது‌ததுறஎ‌ண்ணெ‌ய் ‌நிறுவஅ‌திகா‌ரிக‌ளி‌லவேலை ‌நிறு‌த்த‌ம், டே‌ங்க‌ரலா‌ரிக‌ளவேலை ‌நிறு‌த்த‌மஆ‌கியவ‌ற்றா‌லநாடமுழுவது‌மபெ‌ட்ரோ‌ல், டீச‌லம‌ற்று‌மசமைய‌லஎ‌ரிவாயஆ‌கியவ‌ற்‌றி‌ற்கு‌ககடு‌மத‌ட்டு‌ப்பாடஏ‌ற்ப‌ட்டு‌ள்ளது. பெரு‌ம்பாலாபெ‌ட்ரோ‌ல் ‌சி‌ல்லறை ‌நிலைய‌ங்க‌ளமூட‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளன. ‌விமான‌பபோ‌க்குவர‌த்து‌மபா‌தி‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது.

தலைநக‌ரடெ‌ல்‌லி‌யி‌ல் 425 பெ‌ட்ரோ‌ல் ‌‌‌நிலைய‌ங்களு‌ம் (மூ‌ன்‌றி‌லஇர‌ண்டப‌ங்கு), மு‌ம்பை‌யி‌ல் 60 ‌விழு‌க்காடபெ‌ட்ரோ‌ல் ‌நிலைய‌ங்க‌ம், செ‌ன்னை‌யி‌‌ல் 70 ‌விழு‌க்காடபெ‌ட்ரோ‌ல் ‌நிலைய‌ங்களு‌மஇரு‌ப்பஇ‌ல்லஎ‌னபலகைகளுட‌னமூட‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ள

Source  &  Thanks :  tamil.webdunia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.