விசேட அறிவித்தலின்படி இலங்கை அரச சேவையில் இருந்து ஓய்வூபெறுவோர்

விசேட அறிவித்தலின்படி இலங்கை அரச சேவையில் இருந்து ஓய்வூபெறுவோர்
இலங்கை அரசசேவையில் கடமையாற்ரும் அலுவலா;களது ஓய்வூ+தியம் தொடா;பாக ஓய்வூ+தியத் திணைக்களப் பணிப்பாளா; நாயகத்தினால் ஓய்வூ+தியம் பெறுபவா;கள் தொடா;பாக எடுக்கப்பட்ட தீh;மானங்கள்.

ஓய்வூ+தியக் கொடுப்பனவூகளை இலகுவாக்குவது தொடா;பாக பெறப்படவேண்டிய தகவல்கள்.

ஓய்வூ+திய இலக்கம் -:

பெயா; -:

ஓய்வூ+தியக் கொடுப்பனவை பெறவிரும்பும் வங்கியின் பெயா;

கிளை -:

கணக்கு இல -:

ஓய்வூ+தியக் கொடுப்பனவை பெறவிரும்பும் பிரதேச செயலகம்

வெளிநாட்டு முகவாp -:

உள்ளுhh; முகவாp -:

மின் அசூ;சல் முகவாp -:

வதிவிடம்ஃ பிரஜாவூhpமை -:

தொலைபேசி இலக்கம் -:

கையொப்பம்

அத்தாட்சிப்படுத்தும் அலுவலாpன் கையொப்பம்

பெயா;இ முகவாp

2008. 12. 31ம் திகதிக்கு முன்னா; மேற்படி விபரங்களை குறித்த பிரதேச செயலகப் பிரிவினுhடாக கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின் அசூ;சல் முகவாpமூலம் தகவல்களை அனுப்பிவைக்கவூம். மேற்படி செய்யாவிட்டால் தங்கள் கொடுப்பனவூ தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்படும் நிலை ஏற்படும்.

பிhpவூ
மின் அசூ;சல் முகவாp
தொலைபேசி இல

கொழும்பு
[email protected]
094-112434902

கொலன்னாவ
[email protected]
094-112531214

கடுவல
[email protected]
094-112760421

ஸ்ரீ ஜயவா;தனபுர கோட்ட
[email protected]
094-112863057

மகரகம
[email protected]
094-112841931

தெகிவல
[email protected]
094-112725679

மொரட்டுவ
[email protected]
094-112647954

கஸ்பாவ
[email protected]
094-112613451

கோமாகம
[email protected]
094-112855967

சீத்தாவெக்க (கங்வெல்ல)
[email protected]
094-362255278

திம்பிh;க்கஸ்ஜய
[email protected]
094-112501158

பாதுக்க
[email protected]
094-112858198

இரத்மலான

[email protected]
094-112722894

Source : மாவட்ட செயலகங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published.